Vrhunski Komunikator

“Vrhunski komunikator” je osnovni komunikacioni program Persone Global. Ovaj dvodnevni trening zasnovan je na Personinim modelima: “Model komunikacionih stilova” i “Model izgradnje povjerenja“

Cilj programa je da učesnici na svom, realnom primjeru isprobaju model koji ovaj program nudi i na kraju programa naprave akcioni plan za poboljšanje komunikacije sa svojim “teškim sagovornikom“.

Program se sastoji iz dvije faze:

Priprema za trening U ovoj fazi učesnici putem on-line upitnika:

• kreiraju sopstvenu studiju slučaja za trening tako što vrše procjenu komunikacionog stila „teškog sagovornika“

• procjenjuju sopstveni komunikacioni stil i

• druge osobe (5-15) vrše procjenu komunikacionog stila učesnika treninga.

Trening

Kroz niz interaktivnih radionica, učesnici testiraju Personine komunikacione modele i kao rezultat treninga kreiraju akcione korake za poboljšanje komunikacije sa svojim teškim sagovornikom.

Mobilna aplikacija za Android i iPhone

Nakon završetka treninga učesnici dobijaju mogućnost da sa Google Play Store-a ili Apple Play Store-a preuzmu aplikaciju za neograničeno profilisanje različitih sagovornika tokom godinu dana. Ova aplikacija omogućava učesnicima da brže integrišu materiju obrađenu na treningu, ali i da dobiju vrlo konkretna uputstva o tome kako da svom sagovorniku na najbolji način predstave ideju, proizvod ili uslugu.

 

Ovim treningom polaznici dobijaju:

• Uvid u to kako njihovi saradnici procjenjuju njihov komunikacioni stil

• Uvid u sopstvene snage i slabosti u komunikaciji sa saradnicima i kolegama

• Sistematski pristup u razumijevanju najrazličitijih sagovornika

• Plan za poboljšanje komunikacije sa kolegama ili saradnicima sa kojima je neophodna efektivnija komunikacija. Vrhunski komunikator “Vrhunski komunikator” je osnovni komunikacioni program Persone Global. Ovaj dvodnevni trening zasnovan je na Personinim modelima: “Model komunikacionih stilova” i “Model izgradnje povjerenja“.

Teme koje se obrađuju na treningu

Komunikacioni stilovi

• Osnovni alati

* Kako povezati ponašanje sagovornika sa njegovim potrebama

* Kako prilagoditi svoje ponašanje tako da komunikacione potrebe sagovornika budu zadovoljene

• Personin “Model komunikacionih stilova”

* 4 osnovna komunikaciona stila

* Potrebe sagovornika različitih komunikacionih stilova

• Konflikti i saradnja između sagovornika različitih komunikacionih stilova.

Povjerenje i empatija

• Personin “Model izgradnje povjerenja”

• Elementi uspostavljanja povjerenja

• Rad na vještinama za izgradnju povjerenja i povezivanje sa različitim komunikacionim stilovima

• Sposobnost projektovanja empatije.

Promjena i defanzivnost

• Komunikacione potrebe sagovornika različitih stilova

• Kako sagovornici različitih stilova donose odluke

• Kako sagovornici različitih stilova reaguju na stres

• Kako sagovornici različitih stilova planiraju sastanke

• Kako sagovornici različitih stilova ulaze u “začarani krug” defanzivnog ponašanja

• Kako sagovornicima različitih stilova pomoći da se vrate u konstruktivan razgovor.

Kako do dogovora?

• Teški razgovori – odbijanje, konflikti i nedostatak komunikacije

• Kako dugoročno zadržati dobar odnos sa sagovornicima različitih komunikacionih stilova.

Ovaj trening će vam omogućiti da ovladate vještinama izgradnje povjerenja sa sagovornikom, načinima za vršenje uticaja i vještinama za postizanje dogovora u najkraćem vremenskom okviru.

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE

Ime Prezime

Kontakt

Kompanija

NAŠE REFERENCE